De kerkenraad is binnen de kerk een centrale commissie die contact houdt met andere commissies. Het doel van de kerkenraad is het ‘besturen van de kerk’. In een verleden hield dat in dat de kerkenraad nog veelal discussie en besluitvorming van commissies overdeed. Sinds enkele jaren proberen wij dat te verminderen en onze aandacht op ‘geestelijke zaken te richten’, dit in nauw contact met de commissie bestuurszaken.

De kerkenraad bestaat uit de predikant en ouderlingen. In enkele gevallen vergaderen wij met de diakenen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om verkiezingen van ambtsdragers of wanneer het gaat over beleid.

De kerkenraad vergadert eens in de maand met betrekking tot gemeenteleden, attestaties, visie en beleid e.d. Daarnaast is er eens in de maand een Kerkenraad Algemene Zaken waar lopende zaken/aandachtspunten besproken worden. In de regel nemen het moderamen met enkele ouderlingen deel aan deze vergadering. Ook de CBZ of een commissie komt met enige regelmaat in dit overleg. Beide vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer het gaat over gemeenteleden.

Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit een voorzitter (preses); secretaris (scriba) en algemeen adjunct/vervanger (assessor).

Notulering van vergaderingen wordt gedaan door een gemeentelid en/of de scriba. De scriba heeft verder de zorg voor afkondigingen, ledenbestand en dossiers/archief.

Vergaderingen zijn vrij toegankelijk (luisterrecht) met uitzonderingen van gesprekken over leden/mensen. 
Geef even van te voren aan wanneer u komt, dan regelen wij een zitplaats en een kopje koffie (of thee).

Sluiting inzendtermijn agenda: in principe één week voordien.